'Nyiladozó természet' - Nyílt hét a tószegi óvodában

„Nyiladozó természet”

Nyílt hét a tószegi óvodában

2010. április 8-14.

 

2010. 04. 08. (csütörtök) 13 00 – 15 00

Hatékonyság, eredményesség a fejlesztő pedagógiában.

Komplex fejlesztő foglalkozás.

Bemutató foglalkozás, tapasztalatcsere.

Kovácsné Teleki Margit szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógus.

 

2010. 04. 09. (péntek) 9 00 – 11 00

A BGR bevezetése, tapasztalatai óvodánkban.

A gyermeki fejlődés nyomon követése, differenciálás, egyéni fejlesztés.

Bemutató tevékenykedtetés a csoportban, szakmai beszélgetés, tájékoztatás.

Mészárosné Király Marianna óvodapedagógus, Nagy Jánosné óvodapedagógus, belső gondozó.

 

2010. 04. 12. (hétfő) 15 00 – 16 30

A tehetség csírái az óvodában – népi játék és tánc.

Gyermekjátékok, táncok bemutatása, gyakorlása, konzultáció.

Bojtos Zsuzsanna szakvizsgázott népi játék és tánc vezető óvodapedagógus.

 

2010. 04. 13. (kedd) 9 30 – 11 30

Hátrány kompenzáció, esélyegyenlőség óvodánkban.

Komplexitás a vizuális nevelésben.

Bemutató, tapasztalatcsere.

Gál Istvánné óvodapedagógus, gyermek és ifjúságvédelmi felelős.

 

2010. 04. 13. (kedd) 13 00 – 15 00

Játékos nyelv és beszéd fejlesztés az óvodában.

A beszédhallás fejlesztése, anyanyelvi játékok, ajak és nyelvizom erősítő gyakorlatok.

Bemutató foglalkozás – mikro-csoport, tapasztalatcsere.

Kovács Mária nyelv-és beszédfejlesztő óvodapedagógus

 

2010. 04. 14. (szerda) 9 30 – 11 30

Barátsághajó”. Bátorító pedagógia az óvodában

Játék a gyermekekkel, szakmai beszélgetés a felnőttekkel.

Bajáriné Penzer Erika IP - bátorító óvodapedagógus.

 

Kiegészítő programok: Kiállítás a gyermekek munkáiból

 

 

'Nyitnikék' - Pedagógiai Napok

„Nyitnikék”

Tanítási órák a kompetencia alapú oktatás jegyében

 

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

 

Intézményünkben 2009 szeptemberétől vezettük be a kompetencia alapú oktatást hat tanulócsoportban. Két osztályban (3.a, 4. a) a matematika, négy osztályban (1.a, 2. a, 3. b, 4. b) a szövegértés, szövegalkotás, hat csoportban a szociális kompetenciaterület szerinti oktatás folyik az érintett tantárgyak keretében.

 

A bevezetés célja az volt, hogy tanulóinknak olyan ismereteket, tudást adjunk, melyeket hasznosítani tudnak a mindennapi életben; hogy minden gyermek egyéni ütemben, a lehető legtöbbet fejlődhessen. Ennek érdekében a hagyományos formák mellett új módszerekkel (kooperatív technikák, projekt módszer, drámajáték), változatos munkaformákban (osztályszintű, csoport-, páros, valamint részben vagy egészben egyénre szabott munka) folyik az ismeretek elsajátítása. A tanulás élményszerűbb, játékosabb formában zajlik. A gyermekeknek több lehetőségük van az aktív részvételre, több felelősségük van a tudás megszerzésében. Így nagyobb érdeklődéssel dolgoznak. Munkájuk csak akkor lehet sikeres, ha elfogadják, segítik támogatják egymást. A csoport sikere az egyén sikerétől függ, ehhez pedig folyamatos együttműködésre van szükség. Tudásuk átfogóbb lesz, olyan képességeket sajátítanak el, gyakorolnak be (pl. vitakészség, érvelés, kommunikáció, önismeret), melyeket egész életükben hasznosítani tudnak.

 

 

Szeretettel várjuk Önöket!

 

 

                                           Az iskola nevelői, dolgozói és a gyerekek

 

 

Látogatható órák:

 

2010. április 13.
 
A tollas kígyó búcsúja

4. b osztály

3 - 4. óra

Major Krisztina

 
2010. április 14.
 
Két kicsi kecske
(szövegfeldolgozás előkészítése)
2. a osztály

2. óra

Tóthné Habony Zsuzsanna

 
A számok birodalmában
4. a osztály

2. óra

Galambosné Kormos Ildikó

 
2010. április 15.
 
Az első hajóskapitány

3. b osztály

1-2. óra

Buczkóné Katona Erika

 
Én már olvasok
1. a osztály

1-2. óra

Bátiné Bartók Erzsébet

 
Kooperatív módszerek a
műveletek gyakorlásában
(írásbeli kivonás)
3. a osztály

1. óra

Csutárné Szabó Andrea

 

Látogatható órák 2010. április 7-15.

Görögország

5. a osztály
1-2. óra
Szakács Gabriella
 
2010. április 8.

Az igék kijelentő és feltételes
módjának gyakorlása
kooperatív technikákkal
4. a osztály
1. óra
Ulviczki Terézia
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

6. osztály (nem szakrendszerű óra)

1. óra
Szeleczkiné Bus Edit
 
Hunyadi János, Mátyás
6. a osztály
2. óra
Szakács Gabriella
 
Hunyadi János, Mátyás
6. b osztály
3. óra
Szakács Gabriella

2010. április 9.

Róma kialakulása
5. b osztály
1. óra
Szakács Gabriella
 
XX. sz-i irodalom
8. a osztály
1. óra
Vígh Erika
 
Játszótéri útvesztő készítése
(papírdombormű)
6. b osztály
1-2. óra
Buczkó Endre
 
Meseillusztráció készítése
(alsós rajzszakkör)
1-4. osztály
8-9. óra
Buczkó Endre

2010. április 12.

Dunántúli-középhegység
6. b osztály
1. óra
Jándi Lajosné
 
Nyelvtani gyakorlás
8. a osztály
1. óra
Vígh Erika
 
Játszótéri útvesztő készítése
(papírdombormű)
6. a osztály
1-2. óra
Buczkó Endre
 
Háromszögek szerkesztése
7. b osztály
2. óra
Tánczos Tiborné
A testek úszása (fizika)
7. b osztály
5. óra
Tánczos Tiborné
 
Berlin
8. a-b. osztály
5. óra
Vígh Erika

2010. április 13

Die Familie, das ABC (Család, ABC)
4. osztály
2. óra
Turcsányi Tímea
 
Madárbölcső
2. b osztály
2. óra
Czinegéné Krecsun Éva
 
Animals (Állatok)
4. b osztály
2. óra
Gulyás Judit
 
Tavaszi szél vizet áraszt
1. b osztály
3. óra
Nagyné Ács Erika
 
Testnevelés
5. a osztály
2. óra
Berczi Brigitta
 

Elforgatás, eltolás

8. a osztály
2. óra
Tánczos Tiborné
 
Mutad be önmagad!
(beszédkészség fejlesztése)
5. a osztály
3. óra
Köllő Judit
 
A brit kultúra országai
8. a osztály
5. óra
Köllő Judit

 
2010. április 14.


Szövegértés, beszédkészség
fejlesztése angol nyelven
4. évfolyam
3. óra
Köllő Judit
 
Négylábú barátaink
5. b osztály
1. óra
Jándi Lajosné
 
A szerelem, mint ihletforrás
7. a osztály
4. óra
Szakali Gábor


2010. április 15.
 
Tavaszi ételek összeállítása
(szakkör)
5-8. osztály
7-8-9. óra
Bálint Jánosné

 

Projekt hetek az iskolában

A TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0115. számú "Új iránnyal a versenyképesebb tudásért Tószegen" című pályázat keretében négy osztályban (2.a, 3.a, 3. b, 4.b) több hetes projektben vesznek részt a tanulók.

A negyedik osztályosok heteken át foglalkoznak az indiánok szokásaival, életmódjával, kultúrájával. A többi osztály a tavasz témakörét járja körbe. Egy-egy hétig ismerkednek a tavaszi természettel, március 15. eseményeivel, a jeles napokkal és a húsvéti ünnepkörrel.

A tanítási órák sikere érdekében minden osztály tanulói önállóan igyekeznek minél több információt, ismeretet gyűjteni könyvtárban, interneten, családi beszélgetések alkalmával. Az órákon csoportokban dolgozzák fel a kiválasztott témaköröket. A megszerzett ismereteket a hét zárásakor osztják meg társaikkal. Tablókat készítenek, játékot tanulnak, hagyományokat elevenítenek fel.

A project részletes programját hamarosan e helyen is közzé tesszük.

 

 

 

SZMSZ módosítás

Tisztelt Olvasók!

Az alábbiak szerint módosult az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata:

 

A III.B fejezet Külső Kapcsolatok Szabályozása rész a következőkkel egészül ki:

 

„2.b pont: Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok

Az intézménnyel közvetlen jogi kapcsolatban nem álló személyek ( az intézmény területén tartózkodó szülők, gondviselők, gyám illetve az intézménnyel kapcsolatban nem álló minden más személyek) magatartásukkal, viselkedésükkel az intézményben folyó pedagógiai és szabadidős, tanórán kívüli tevékenységet nem zavarhatják. Az intézmény rendezvényein, ünnepségeken és más az intézmény által szervezett programokon, foglalkozásokon olyan magatartás, viselkedés várható el, amely másokban megbotránkozást, riadalmat nem kelt. Tilos a botrány, garázdaság, közösségellenes, erőszakos magatartás tanúsítása. Az intézmény az elvárt normák megszegése esetén a módosított 218/1999. (XII.28.) Korm.rendelet előírásait alkalmazza.”

 

Indoklás:  

 

A közoktatásról szóló törvény 40.§-ának új (3) bekezdése szerint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározhatók azok a közoktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező a közoktatási intézmény területén tartózkodó szülőknek, illetve a közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek.

A szervezeti és működési szabályzat e rendelkezéseit hozzáférhetővé kell tenni oly módon, hogy azokat bárki megismerhesse.

A módosítás célja a közoktatási intézményekben tapasztalható erőszakos magatartás különböző formái elleni szabályozottabb fellépés elősegítése. A korábbi előírások csak miniszteri szinten (a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 4.§(1) bekezdése c)pontja) és csak a nevelési-oktatási intézmények esetében követelték meg a belépés és a benntartózkodás rendjének a szervezeti és működési szabályzatban történő szabályozását azok esetében, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával, iskolával. A jelen módosítás törvényi szintre emelte az intézmény biztonságos működését garantáló helyi szintű szabályok meghatározásának lehetőségét, és egyidejűleg kiterjesztette azt valamennyi közoktatási intézményre. Az új rendelkezés 2009. december1-től hatályos.

 

 

 

Tájékoztatás - iskolagyümölcs program 2009/2010.

Az FVM rendeletet adott ki az iskolagyümölcs program végrehajtásáról, amely program EU támogatással valósul meg. (129/2009.(X.8.) FVM rendelet)

A program célja: Az általános iskolák 1-4.évfolyamos tanulóival megkedveltesse a gyümölcsök fogyasztását, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.

A program kedvezményezettjei: A közoktatsi törvény 20.§(1) bekezdés b)pontja és (2) bekezdése szerinti általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek.

A program időtartama:2010. január 4. - 2010. június 30.

A program tartalma: Heti 2 db I.osztályú étkezési alma tanulónként (térítésmentesen), valamint a gyümölcs és zöldségágazgatot és/vagy az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése érdekében végrehajtott kísérő intézkedés.

Támogatás mértéke: 40Ft minden egyes kiosztott alma után, amelyet a beszállító vehet igénybe. Beszállító az la regisztrált almatermelő lehet, akinel minimum 10 ha almaterülete van. A mi intézményünkhöz a DDATÉSZ Dél-Alföld Zrt. szállítja hetente 1 alkalommal az almát, amelye 2 napon, a főétkezésen kívül adunk ki tanulóinknak.

Köszönjük, válljék egészségünkre!

Varga Józsefné igazgató

Egészséges életmódra nevelés programja

TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0115

 

2009. november 2 – november 6.

 

A megvalósítás helye: Általános Iskola és Óvoda Tószeg

                                    Óvodai Tagintézménye

Megvalósítók:  Katica csoport

A témahét célja:            Az egészséges életmódra nevelés, egészség megőrzés, a betegségek megelőzésének kivédése.

 

1.  nap: Tisztálkodás, táplálkozás

-             Védőnő látogatása a csoportban. Beszélgetés a helyes tisztálkodásról, fogmosásról, a betegségek megelőzéséről.

-             „Mi van a takaró alatt?” a tisztálkodási eszközök külön válogatása.

-             Babák fürdetése.

-             Orvosos szerepjáték.

-             Talpfestés – bábozás a talpakkal.

 

2. nap: Zöldségnap

-             Zöldségfélék kóstolgatása, megnevezése, mit lehet belőle készíteni. Beszélgetés.

-             Zöldségbábok készítése - kiállítás.

-             Célba dobás babszemekkel.

-             Kukorica-pattogtatás, evés, fűzés.

-             Sült tök-kóstolás.

-             Töklámpás készítése.

 

3. nap: Gyümölcsnap

-             Gyümölcsök megnevezése.

-             Gyümölcslé készítése.

-             Gyümölcssaláta készítése.

-             Diót törünk. Sült almát készítünk (méz, dió).

-             Befőtt lekvár kóstolgatása.

-             Játékok készítése dióból.

-             Dió gurító verseny: „Ki tudja a bottal bejuttatni a diót a kapuba?”

 

4. nap: Tej nap

-             Kóstolgatás (tej, tejföl, joghurt, kefir, sajt).

-             „Találd ki mit eszel?” – ízlelést fejlesztő játék.

-             Körözött készítése.

-             Puding készítése.

-             Tehénke készítése kukorica szárból.

-             „Egészséges életmódra nevelés kisgyermekkorban” – szülők számára. Előadó: Dr. Urbán Mária óvodánk gyermek orvosa.

 

5. nap: Sport nap

-             Zenés torna, mozgásos játékok, lábtorna.

-             Kerékpározás (időjárás függő).

-             Futás, séta a csónakázó tó körül (időjárás függő).

-             Családi sportdélután (váltóverseny, kötélhúzás, foci).

Összegzés:

A gyermekek szívesen, érdeklődve vettek részt a hét eseményein.

A szülők számára ezen a héten lehetőség nyílt az óvodai életbe történő betekintésre, a gyermekekkel együtt történő játékra, mozgásra, egyéb tevékenységekre.

A hét eseményei kellemes hangulatban zajlottak.

 

 

 

Tószeg, 2009. 11. 08.

 

 

 

Bojtos Zsuzsanna

        Gondáné Csútár Mária

megvalósító óvodapedagógusok

 

 

"Új iránnyal a versenyképesebb tudásért Tószegen"

TÁMOP- 3.1.4./08/2-2008-0115

                               Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése az óvodába.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-3.1.4/08/2, Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben címmel pályázatot írt ki. A pályázaton Tószeg Község Önkormányzata két feladat-ellátási hellyel (óvoda, iskola) sikeresen pályázott (31.848.621 Ft)

A támogatás mértéke óvodai feladat ellátási helyen: 6.133.190 Ft.

 

Óvodánk 5 csoportos (1 vegyes csoport, és 4 tiszta csoport), 110 férőhelyes. Jelenleg 120 gyermeket nevelünk. Intézményünk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is, jelenleg 2 gyermeket fejlesztünk. Óvodapedagógusaink száma 10 fő, dajkai létszám 5fő.

 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag 2009. szeptember 1-től, 1 óvodai csoportban (Katica csoportban -középső csoport-, 28 fővel), 2 óvodapedagógus (Bojtos Zsuzsanna, Gondáné Csútár Mária) részvételével kerül bevezetésre.

A projekt menedzsere: Varga Józsefné

A projekt szakmai vezetője: Nagy Jánosné

A projekt szakmai felügyelője: Pintér Sándorné

 

A kompetencia-alapú óvodai programcsomag bevezetésével, megvalósításával arra törekszünk:

-     hogy a gyermekek felfedezzék képességüket, készségüket, azokat fejlesztve kialakuljon egészséges önbizalmuk „én tudatuk”, és ezáltal képesek legyenek újabb ismeretek megszerzésére, melynek birtokában meg tudjanak felelni a jövőbeli kihívásoknak.

-     hogy a helyi, saját adottságainknak megfelelően neveljük az óvodásokat, előtérbe helyezve az egyéni képességfejlesztést, melynek birtokában megtanulnak a gyermekek bizonyos dolgokat megcsinálni, bizonyos feladatokat megoldani, ehhez legyen állandó késztetésük, motivációjuk.

 

A komplex óvodai programcsomag az egész életen át tartó tanulást megalapozó motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységgel kapcsolatos program. A programcsomag választható, fejleszthető, komplex lehetőséget biztosít a módszertani kultúra megújulására, a gyermekek differenciált fejlesztésére, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére, a játékos formában történő komplex fejlesztésére. Minél több tapasztalathoz, élményhez kell juttatni a gyermeket, természetes kíváncsiságukat kell kielégíteni.

 

Legyen mindig levegő, hogy lélegezhess, tűz, hogy melegedhess, víz, hogy ihass, és föld, hogy élhessünk.

A négy elem a programcsomag tartalma a négy őselemhez kötődik: levegő, tűz, víz, föld.

Az ajánlás tématerveket tartalmaz, melyeket igyekszünk beilleszteni saját helyi programunkba. A programcsomag különböző nevelési területeket komplex formában dolgozza fel, biztosítva annak lehetőségét, hogy saját programunk elemeit is beépíthessük. Sok használható ötletet kaptunk, kapunk a témák feldolgozásához. Gazdagította, gazdagítja módszertárunkat, illetve mi is tudjuk eredeti, használható ötletekkel kiegészíteni, bővíteni a programot. Ezáltal az óvodánknak megmarad a saját, önálló arculata, a bevált helyi programunk nevelésfilozófiája.

 

Komoly kihívást jelentett a programban való részvételünk a megvalósító kolleganők számára. A meglévő tervező munkánkat még alaposabban át kellett gondolnunk, a programcsomag beilleszthetőségét mérlegelni kellett.

Előtérbe került, hangsúlyosabbá vált a két óvónő egymást segítése, együttgondolkodása, összhangja.

A társadalomnak, szülőknek, intézményünk fenntartójának is igénye, hogy a gyermekekkel jól képzett, korszerű ismeretekkel rendelkező, elhivatott óvodapedagógusok foglakozzanak. Az óvodánkban folyó innovatív munka elengedhetetlen szemléletváltást kíván minden résztvevő pedagógustól. A pedagógusokat fel kellett készíteni a megismert innovációs program befogadására, adaptálására és a képességfejlesztés integrált megvalósítására.

A pedagógus-továbbképzések pedagógusok, és a vezető számára különféle tématerületeken nyújtanak segítséget, támogatást a program megvalósításához.

 

Mindenképpen hasznosnak ítélem meg a programban való részvételünket, hiszen a kifejlesztett programcsomag a magyar óvodapedagógia megújulását célozza, a kor kihívásainak próbál eleget tenni amellett, hogy a gyökereket, nagyszerű hagyományait megőrzi.

 

Mit várunk az óvodai programcsomag bevezetésétől?

 

-                    Sokkal hatékonyabb, és eredményesebb nevelőmunkát.

-                    A gyermekek igényeinek, és életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztést.

-                    Tevékenykedtetőbb módszerek alkalmazását.

-                    Alkalmazhatóbb tudás megszerzését.

-                    Óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítését.

-                    Az iskolai fejlesztés megalapozását.

-                    Esélyegyenlőség növelését.

-                     Az intézmények és a pedagógusok közötti együttműködés erősödését, egymáshoz közeledését.

-                    Pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését, megújulását.

-                    Modern digitális eszközök alkalmazását az óvodai életben.

 

Reméljük, hogy az óvodánkban bevezetésre kerülő kompetencia alapú oktatási program új távlatokat nyithat a gyermeknevelésben.

Reményeink szerint a program nagyban továbbfejleszti, színesíti munkánkat és nagy segítséget nyújt a differenciálásban, az egyénre jellemző sajátosságok keresésében, és segíthetjük a gyermekek optimális fejlesztését.

Bízom a közös jövőnkben, a hiteles és jó emberekben, a hatékony, elkötelezett és magas színvonalú szakmai munkában.

Cselekednünk kell hittel, lelkesedéssel és kitartással, és hinnünk kell abban, hogy jó úton járunk, és lesznek a jövőben követőink, társaink.

 

Pintér Sándorné

Intézményegység vezető, szakmai felügyelő

Tószeg, 2009. 12. 02.

 

 

 

Köszönjük!!!!

Csúrik Sándor és neje

 

Helyben

 

 

 

Tisztelt Szülők!

 

 

A tószegi Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében ezúton szeretném Önöknek megköszönni, azt az önzetlen felajánlást, amellyel segítették, hogy 2009-ben is felejthetetlen, örömteli legyen tanulóink számára a karácsonyi ünnep. Az Önök által felajánlott csodálatos karácsonyfát az aulában díszítik gyermekeink, öltöztetik és varázsolnak köré ünnepi hangulatot a téli szünet kezdetéig. Ezt látva és átérezve a gyermeki örömet, köszönöm Önöknek, hogy minden gyermeknek, aki a tószegi iskolába jár, van karácsonya, karácsonyfája, sőt még egy nyertes pályázatunk kapcsán, ici-pici meglepetés is jut majd a fa alá.

 

Kívánok Önöknek minden szépet és jót az ünnepekre, a közelgő újesztendőre.

 

 

 

 

Tószeg 2009. december 15.

 

 

                                                                                                                        Köszönettel

 

                                                                                                                                      Varga Józsefné

                                                                                                                                           igazgató 

Egészségnevelési témahét

 

TÁMOP 3.1.4.

Egészségnevelési témahét programjai

2009. november 23. – november 27.

 

Megvalósítás helye: Általános Iskola és Óvoda, Tószeg

Megvalósítók:          Az alsó tagozatos osztályok.

A témahét célja:      Megismertetni a gyerekekkel az egészségmegőrzés területeit, a

                                  betegségek megelőzésének lehetséges módjait.

 

A hét folyamán minden nap megvalósuló programok:

 

Közös reggeli torna lehetőség szerint az udvaron. (Rossz idő esetén több osztály közösen az iskola nagyobb folyosóin, aulájában.)

Fogmosás az osztályban, illetve a napközis csoportban a tízórai, az ebéd és az uzsonna után.

Zöldségek, gyümölcsök nassolása osztályonként. (Egész hónapban a szülők által felajánlott terményekkel.)

Osztálykeretben az adott nap témájához kapcsolódó beszélgetések, tananyagok feldolgozása.

Mozgásos játékok.

Tisztasági őrjárat (egész hónapban).

A plakátok elkészítése a hét folyamán.

 

Délutáni programjaink 14 órakor kezdődnek.

 

 

1. nap: Nyitónap

Reggel az alsó tagozatos osztályok gyűlésén Makk Marci és Makk Marcsi bemutatása.

A témahét programjainak ismertetése.

Csoportos  plakátkészítő verseny meghirdetése.

Közös reggeli torna.

Kötélhúzó verseny osztályonként a tornateremben.

 

Osztálykeretben:

Makk Marci és Makk Marcsi figurájából kitűző készítése minden gyereknek.

 

 

2. nap: A táplálkozás napja

Iskolai szinten:

Kézműves foglalkozások (zöldségek, gyümölcsök krepp mozaikból, színezés, só-liszt gyurmázás, origami).

Kapitánylabda évfolyamonként.

 

Osztálykeretben:

A táplálkozás szerepe az egészség megőrzésében. A helytelen táplálkozás következményei. A táplálkozási szokások összehasonlítása. A test szükségleteinek ismerete. A táplálkozáshoz kapcsolódó illemszabályok megbeszélése.

Látogatás a községben működő pékségbe (az influenza járvány miatt későbbi időpontra halasztva)

 

 

3. nap: A tisztálkodás napja

Iskolai szinten:

Az iskolai védőnő „Betegségek megelőzése, egészségmegőrzés” című előadásának meghallgatása a művelődési házban.

Váltóverseny évfolyamonként.

 

Osztálykeretben:

A tisztálkodás szabályai, területei, eszközei.

Különböző fésűk, hajkefék összehasonlítása, körömkefék és reszelők kipróbálása megfelelő fertőtlenítés mellett.

Tisztálkodási eszközök gyűjtése, funkciójuk megbeszélése. Az alapos kézmosás gyakorlása.

4. osztályosok látogatása az orvosi rendelőben.

 

 

4. nap: A mozgás napja

Iskolai szinten:

Aerobic a nagy szünetben.

Szellemi vetélkedő a héten érintett témákból.

Kötélmászó és kötélhajtó verseny.

Az elkészült plakátok összegyűjtése, zsűrizése.

 

Osztálykeretben:

A mozgás szerepe az egészséges életmódban.

Mit, hogyan és miben mozogjunk? (Az egyénre szabott mozgásformák kiválasztásának szempontjai. A mozgás, a testedzés kivitelezésének módja. Az öltözködés, az alkalmakhoz illő ruhadarabok kiválasztásának szempontjai.)

 

 

5. nap: Zárónap

Iskolai szinten:

Az egészséggel kapcsolatos filmek megtekintése a könyvtárban forgórendszerben.

Svédasztal az osztályok által készített ételekből.

Plakátkiállítás az aulában és a földszinti folyosón. Szavazóláda kihelyezése.

A plakátkészítés eredményhirdetése, a zsűri és a közönség által legjobbnak tartott munkák díjazása.

Családi sportvetélkedő este a tornateremben.

 

Osztályszinten:

Egészséges ételek készítése a szülők által felajánlott alapanyagokból.

 

 

 

 

 

 

 

Egészségnevelési hónap programjai (Felső tagozatosok számára)

A programok szervezője és felelőse: Jándi Lajosné, nevelő

 

2009. november 03. Immunerősítés és betegségmegelőzés.

Előadó: Fehér Ferencné iskolai védőnő

 

2009. november 06. Tökfaragó verseny.

Bálint Jánosné, nevelő vezetésével

 

2009. november 09. A fogápolás és a fogbetegségek.

Előadó: Dr. Nánai Zoltán

 

2009. november 10. A tószegi ifjúságot érintő programok, tervek, lehetőségek.

Előadó: Dr. Gyuricza Miklós

 

2009. november 13. Apa-fiú focimeccs 17.00 órától.

 

2009. november 16. Homeopátiáról szülőknek! 16.30-tól.

Előadó: Göböly Ildikó, a homeopátiás baráti kör szaktanácsadója

 

2009. november 19. Az egészséges bőr illetve veszélyt jelentő tényezők.

Előadó: Dr. Urbán Mária

 

2009. november 20. Anya-lánya kézilabda meccs 17.00 órától.

 

2009. november 23. Táplálkozásunk hibái!

Előadó: Józsa Jánosné

 

2009. november 27. Egészségnevelési hónap zárása.

Délelőtt nincs tanítás – vetélkedők, sportversenyek, főzőcske

 

Egyéb programok a hónap folyamán:

Az egészséges táplálkozást segítő, kóstolóval egybekötött bemutató

Plakátverseny

Humán Szolgáltató Központ munkatársai: a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos előadások

 


 

FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA

Az 50 éves községi könyvtár az ORSZÁGOS NAGYI KÖNYVTÁRI NAPOK rendezvénysorozat keretében rajzpályázatot hirdet gyerekeknek.

Rajzpályázat címe:       "Együtt a nagyival"

Beadási határidő:         2009. szeptember 29.

Eredményhirdetés:       2009. október 6.

A rajzok A/4-es méretben készüljenek. Bármely technika alkalmazható: színes ceruza, vízfesték, zsírkréta stb.

A pályázatra beadott minden rajzot díjazunk!

                                                                                              Siposné Nagy Julianna
                                                                                                 könyvtár-igazgató
                                                                                               Községi Közkönyvtár

 

80 éves az általános iskola

Tisztelt Lakosság!

Iskolánk a 2009/2010-es tanévet az iskola 80. születésnapjára való megemlékezéssel nyitja. Így az iskolakezdés első hetét ennek jegyében kívánjuk eltölteni. Olyan öreg diákokat keresünk, akik az 1935. évben fejezték be tanulmányaikat iskolánk falai között, és szívesen részt vennének rendezvénysorozatunkban.

 

Jelentkezni Varga Józsefné igazgatónőnél és

Jakodáné Tutor Zsuzsanna könyvtárosnál lehet.

 

Jelentkezésüket 2009. augusztus 25-ig várjuk!

Tankönyvek árlistája

 

  Teljes könyvcsomag ára Kedvezményben részesülők könyvcsomag ára
1. osztály 7 860 Ft 0 Ft
     
2. osztály 7 070 Ft 0 Ft
     
3. osztály 7 159 Ft 0 Ft
     
4. osztály    
angol 11 925 Ft 0 Ft
német 11 029 Ft 0 Ft
     
5. osztály    
angol 12 967 Ft 0 Ft
német 9 722 Ft 0 Ft
     
6. osztály    
angol 11 552 Ft 0 Ft
német 8 307 Ft 0 Ft
     
7. osztály    
angol 15 492 Ft 0 Ft
német 16 072 Ft 0 Ft
     
8. osztály    
angol 16 317 Ft 0 Ft
német 13 077 Ft 0 Ft

 

Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a tankönyvek kiosztása

2009. augusztus 27-én (csütörtökön) 9-17-ig és

2009. augusztus 28-án (pénteken) 9-15-ig történik.

A kedvezményre jogosultaknak a jogosultságot igazolniuk kell, ezért kérjük, hogy a tankönyvek átvételekor hozza magával ezen irat vagy iratok fénymásolatát, ugyanis a gyermek csak így veheti igénybe a kedvezményt.

- ha a gyermek tartósan beteg, akkor szakorvos és a megállapított családi pótlék igazolja,

- ha a gyermek testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása           esetén halmozottan fogyatékos, akkor szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja,

- ha a gyermek pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), akkor szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja,

- ha a gyermek három vagy több gyermekes családban él, akkor a megállapított családi pótlék igazolja,

- ha nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, akkor a megállapított családi pótlék igazolja,

- ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor az erről szóló határozat igazolja.

                                                                                             Iskolavezetés

Londoni kirándulás

Első nap

2009.jún.28-án indultunk, de.8:30-kor Szolnokról. Első megálló Ausztria (Bécs és Linz között volt) ahol egy nagyon szép étteremben töltöttünk egy kis időt. Ezután úgy este fele Német o. Passauban álltunk meg. Időközben észrevettük, hogy eltűntek a határok.


Második nap

Ezután az óriási Németo. át utaztunk másnap hajnalig, ugyanis akkora értünk Belgiumba. Innen átmentünk észak-kelet Franciao.-ba Calaisba ahol az autóbuszunk beállt egy vonat szerelvényébe, és ez vitt át Angliába, Doverbe. Ez egy nagyon szép üdülővárosa Angliának, ahol az Atlanitio. fogadott. Itt megmártóztunk, és gyönyörködtünk az óceánon uszkáló hajókban. Canterbury volt a második angliai város amelyet meglátogattunk, ahol a gyönyörű gótikus székesgyház adott otthont a Harry Potter filmek helyszíneinek. Maidstone volt a következő kisváros, ahol egy hintó múzeumot látogattunk meg. Késő délután vásároltunk egy szupermárketben London külvárosában, és nagyon fáradtan érkeztünk meg, szálláshelyünkre Allhallows holyday parkba. Ez a Temze partján volt, ahol szemünkkel láthattuk, hogy mit is jelent az, hogy apály és dagály. És ezzel is röpült két nap.


Harmadik nap

Harmadik napon Londonba mentünk, ahol meglátogattunka következő helyszíneket: Wesmister Palace, Big Ben, Westminster Székesegyház, Szent Margit templom, Buckinkham palota, Downing street, Lovastestőrség székhelye, Yorki herceg szobra, és megpihentünk a St. James parkban, amelyől már 4. oszt. ban tanultunk. (Meg kell osztanunk önökkel, azt hogy azon a héten amikor Londonban voltunk megdőlt a meleg rekord, ugyanis 32-33 fok volt. Ezután a Trafalgár térre mentünk ahol a szökőkútba lévő víz a hőség miatt bealgásodott, másnap erről számolt be minden Londoni újság az első oldalon). Következett a nemzeti képtár megtekintése, a kiínai negyed a maga furcsaságaival és a Picadelly tér amely London szorakosztató központja. Itt találhatók London legnagyobb fényreklámai. Majdnem kifelejtettem azt, hogy megnéztük a Londoni "Sunset Boulvard"-ot, ahol Hollywoodhoz hasonlóan sok híres sztár kézlenyomatait láthattuk a járdán.


Negyedik nap

4.napon vásároltunk az Oxford streeten. Ezután kövezkezet Covent Garden, ahol Bernard Shaw:My fair ladyc. című musicalje játszódik. Itt van a világ egyik legnagyobb operaháza.


Ötödik nap

5. napon meglátogattuk a British múzeumot, ahol Periklész szobrától a Millói Vénuszon át, a híres görög fekete edényekig a Rosetty márványig mindent láttunk. Ezután követketett a természet tudományi múzeum Darwin szobrától az eredeti méretű dínó csontvázakig mindent megnéztünk. A legfelső emeleten volt a legérdekesebb élményünk, ugyanis itt volt a földrengés-szimulátor. A tudományok múzeumából csak keveset láttunk, ugyanis iszonyúan fáradtak voltunk már. Megpihentünk a Hyde parkban. Nem votl benne a programban a Shakespeare Globe színház amely megtekintésére csak késő este jutott sor. Ez egy zsúfolt nap volt, mert a London Eye is benne volt a programban.


Hatodik nap

 6.napon került sor Sherlock Holmes házának és a Madamme Tussaud's viaszműzeumának szemléje. Ezután következett Tower és a Tower Bridge. Londoni Tesco áruházban vásároltunk a hazafele tartó útra.


Hetedik nap

Reggel korán becsomagoltunk (7.napon) indultunk Rochesterbe Dickens városába (Twist Oliver, Copperfild David szerzője). Ezután következett a Csalagút, és Belgiumba érkezve megnéztük Brugge városát, amelyet Belgium Velencéjének neveznek. Ezután következett a hosszú út hazafele egészen Ausztriáig, (kissebb, nagyobb megállókkal), ahol a Melki apátságot néztük meg. Este 6-ra értünk Szolnokra.
Ezzel a londoni kirándulással azt szeretnénk elérni, hogy egy hagyományos év végi kirándulássá nőné ki magát. Képes beszámoló a londoni kiránydulásról ezután következik.
Szeretettel várunk minden érdeklődő tószegi tanuló jelentkezését a jövő év végi angliai kirándulásra.
Köllő Judit kirándulást szervező pedagógus.

 

Új iránnyal a versenyképesebb tudásért Tószegen

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0115 jelű, Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című pályázatot írt ki, melyen Tószeg község önkormányzata sikeresen pályázott.

 

A pályázat célja a minőségi közoktatás megteremtése, valamint az, hogy a gyermekek olyan iskolákban tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket figyelembe véve oktatnak, és mégis azonos esélyekkel indul minden diák.

Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, valamint az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítését célozza.

 

2009. június 15-én  került sor az ún. projectindító napra, melyen az iskola pedagógusai vettek részt. A nap során megismerkedtek a fejlesztés céljaival, irányaival, az új módszer bevezetésével kapcsolatos feladatokkal, melyeket kötelezően meg kell valósítani az intézményben, illetve a továbbképzésekkel, melyeken részt kell venniük a programban részt vevő tanítóknak.

 

A project bevezetése előtt a programban érintett osztályok szülői közösségét augusztusban fogja tájékoztatni az iskolavezetés.

 

 

A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR)

Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés pedagógiai rendszere kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét. Kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjéhez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés és oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. Ha integrációs nevelésünk ezt a célt eléri, működőképessé válik. Intézményünk a kialakított struktúrát pedagógiai programunkkal és helyi tantervünknek megfelelő tartalmakkal töltötte meg.

 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere (IPR) a következő elemeket tartalmazza:

 

I. Az alkalmazás feltételei

II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer

III. Elvárható eredmények

IV. Két éves bevezetési ütemterv

 

I. Az alkalmazás feltételei

1. Integrációs stratégia kialakítása

2. Az iskolába való bekerülés előkészítése

3. Együttműködések -  partnerségi kapcsolatok kiépítése

 

II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei

1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő területekről:

    1.1 Az önálló tanulást segítő fejlesztés

 • A tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő foglalkozások

    1.2 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése

 • Tantárgyi képességfejlesztő programok

    1.3 Szociális kompetenciák fejlesztése

 • Közösségfejlesztő, közösségépítő programok
 • Mentálhigiénés programok

 

 

 

2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek

 • Patrónusi, mentori, vagy tutori rendszer működtetése

3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek

 • Kooperatív tanulásszervezés
 • Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
 • Projektmódszer
 • Drámapedagógia

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái

 • Értékelő esetmegbeszélések
 • Problémamegoldó fórumok

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei

 • A szöveges értékelés – árnyalt értékelés

6. Multikulturális tartalmak

 • Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása

 • Pályaorientáció

 

 

III. Várható eredmények

 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének bevezetését követően az alábbi eredményekkel számolunk:

 • A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak.
 • Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására és együttnevelésére.
 • A multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe.
 • Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel.
 • Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.

 

Ezek eredményeként:

 

 • Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma.
 • Csökken az intézményben a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma.
 • Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma.
 • Az intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben javulnak.

NYÁRI TÁBOROK

Nyári táborok időpontjai:

- London: 2009. június 28 - július 04.

- Magyarkút: 2009. július 06 - 12.

- Erdély: 2009. július 05 - 11.

Tanévzáró ünnepély

Iskolánk tanévzáró ünnepélyét és a 8. osztályosok ballagási ünnepségét 2009. június 20-án (szombaton) 8.30-kor tartjuk.

Tisztelettel várunk minden kedves vendéget!

Nyert a 2. a osztály

Az iskolai hulladékgyűjtésben ismét első lett az osztályunk (negyedszer)!

Jutalomként Tiszavárkonyba mentünk kirándulni. Az Alkotóházban megnéztük a népi iparművészek kiállítását. Sok szép munkát láttunk. Utána játszottunk, sétáltunk a Tisza parton. Jól éreztük magunkat.

A következő kirándulásunk célja ismét Tiszavárkony volt. Egy fazekasnál próbáltuk ki a korongozást: tálakat, vázákat készítettünk. Akik éppen nem korongoztak, azok társasjátékoztak, labdáztak, váltóversenyen vettek részt.

Izgatottan várjuk, hogy a fazekas kiégesse a munkáinkat és otthon is meg tudjuk mutatni, mit készítettünk.

Térítési díjak változása!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Tószeg község önkormányzata 2009. április 1-től az alábbiak szerint szabta meg az étkezési térítési díjakat:

 

INTÉZMÉNYSZOLGÁLTATÁS TÍPUSANYERSANYAG KÖLTS. NORMATÉRÍTÉSI DÍJ NORMA + ÁFA
ÓVODA

TÍZÓRAI

EBÉD

UZSONNA

  50 Ft

185 Ft

  30 Ft

  60 Ft

225 Ft

  35 Ft

 ÖSSZESEN265 Ft320 Ft
NAPKÖZI

TÍZÓRAI

EBÉD

UZSONNA

  75 Ft

230 Ft

  50 Ft

  90 Ft

275 Ft

  60 Ft

 ÖSSZESEN355 Ft
425 Ft
MENZA
EBÉD230 Ft275 Ft

 

Szavalóverseny

2009. március 31-én délután szavalóversenyt rendeztünk az alsó tagozatosoknak. A 30 kisdiák napokig készült, tavaszi verset tanult, hogy azután nagy izgalmak közepette legjobb tudása szerint előadja a zsűri és a társak előtt.

A verseny eredménye:

1. osztály

I.      Kecsedi Sára 1. b
II.     Kocsis Marcell 1. b
III.    Barhács Szimonetta 1. a, Kovács Orsolya 1. b

 

2. osztály

I.      Tóth Anna 2. b
II.     Arányi Bence 2. b, Nagy Ákos 2. a
III.   Tóth Zsuzsanna 2. b

 

3. osztály

I.      Hemrik Ernő 3. b
II.     Bukor Zsófia 3. b, Csontos Erzsébet 3. a
III.    Patkó Fruzsina 3. b, Tarkó Bianka 3. a

 

4. osztály

I.      Tóvizi Kitti 4.a
II.     Harangozó Gábor 4. b
III.    Zelei Barbara 4. a

 

A győzteseknek gratulálunk!

A 2008/2009. tanév helyi rendjének módosítása

 

Tisztelt Szülők és Gyermekek!

 A 2008/2009. tanév helyi rendje az alábbiak szerint alakul:

2009. április 27 - 28 - 29 - 30.: tanítási nap

2009. május 8.: Sportgála

2009. május 22.: tanítás nélküli munkanap - Gyermeknap

2009. május 28 - 29.: tanítás nélküli munkanap

2009. június 11.: utolsó tanítási nap

2009. június 12. és június 15.: tanítás nélküli munkanap

Első osztályosok beíratása

Iskolánkban 2009. április 20-án 8-17 óráig, és
                    2009. április 21-én 7-16 óráig lehet beíratni a leendő első osztályosokat.

Helye: Általános Iskola igazgatóhelyettesi iroda, Brenyó Jenőné iskolatitkár.

A beíratásnál be kell mutatni a szülő, illetve a gyermek személyazonosságát, lakcímét  igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyagkönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító igazolást.

Ha a tanulót szakértői bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába kell íratni, beíratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.

Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja íratni, azt a körzeti iskolában be kell jelentenie, és a befogadó iskolától kapott beíratkozásról szóló értesítést le kell adnia, továbbá a körzeti iskolában be kell jelentenie azt is, ha a tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

Milyen iskolát válasszunk?

A javaslatom, olyat, mint a tószegi iskola. Ahol gyermekközpontú, nyugodt légkörű, magas színvonalú nevelés-oktatás folyik. Ahol a hivatásukat magas szinten művelő tanítók arra törekszenek, hogy minél több tudást, élményt nyújtsanak tanítványaiknak. Iskolánkban a gyermek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában, azt is mondhatnám, hogy nem tantárgyakat tanítunk, hanem gyermekeket.

A tanítók úgy szervezik a tanítást, tanulást, a szabadidőt, hogy a gyermekek cselekvően, tevékenyen, örömmel vegyenek részt benne. A tanítók munkájának kiemelkedő alapelve az egyéni bánásmód mind a tehetséges, mind a felzárkóztatásra szorulók esetében. Nekünk minden tanuló egyformán fontos.

A tanítóink kellő szakmai tudással, módszertani kultúrával rendelkeznek, ami változatossá, hatékonnyá teszi szakmai munkájukat. Elsődleges céljuk, hogy a gyermekek örömmel járjanak az iskolába, hogy számukra a tanulás meghatározó értékké váljon.

Mit is tanuljanak a gyermekek az iskoláskor bevezető, kezdő szakaszában? Ebben a szakaszban az önálló tanulás megalapozásához nélkülözhetetlen eszköztudás átadása és a gondolkodási képességek fejlesztése a cél.

Az alapeszközök, alapműveletek: olvasás, írás, számolás és a gondolkodás. Gondolkodni nem olyan könnyű, gondolkodni tanítani még nehezebb. Ahhoz, hogy könnyebb legyen, mindenkinek nagyon fontos a logika. Ezért is vezethük be a 2009-2010-es tanévtől a kompetencia alapú programokat. Több éven át kipróbált, jól bevált módszert és eszközöket (tankönyv és feladatlapok is rendelkezésre állnak) továbbra is használunk.

Ahhoz, hogy gyermekük, unokájuk életének most kezdődő szakaszát a siker és az öröm élménye kísérje, ahhoz az Önök, szülők, nagyszülők gondoskodó szeretete szükséges, ami ebben a rohanó világban nem is egyszerű. Ebben az időszakban a harmonikus, nyugodt környezet igénye a szokásosnál is nagyobb a gyermekekben, éljék bele magukat a gyermekek érzésvilágába. A mindenkor figyelek rád, mindenben segítelek téged, mindenben számíthatsz rám szülői magatartás a kívánatos.

Várhatóan a család napirendje is megváltozik, lehetővé kell tenni a nyugodt iskolába indulást, a feladatok és napi események megbeszélését.

Ne akarják elhitetni a gyermekekkel, hogy az iskolai tanulás könnyű feladat és csak csupa érdekes pillanatból áll. Fokozatosan tudatosítani kell bennük, hogy a tanuláshoz szorgalomra, figyelemre, akaratra van szükség. Önök azonban bízzanak és kitartóan higgyenek abban, hogy a gyermekük képes a feladatokkal megbirkózni.

Az első pillanattól kezdve tekintsenek bizalommal az iskola nevelőire, hiszen példájuk követendő minta lesz a gyermekük számára is. Őszinteség és megértés nélkül eredményes tanulás, tanítás nagyon nehéz.

Gyermekük és családjuk céljainak megvalósulását segítő jó döntést kívánok. Bízom abban, hogy bennünket, a tószegi iskolát választják!

                                                                                                      Varga Józsefné
                                                                                                          igazgató

 

Tartalom átvétel